top of page

Кодекс понашања ученика, наставника,

родитеља/старатеља

Дужност ученика је да:

 • редовно похађа наставу и уредно извршава све обавезе у образовно – васпитном процесу;

 • долази у школу и на друга мјеста на којима школа организује и спроводи образовно – васпитни процес, прикладно одјевен за намјенске активности (неприкладно је долазити у прекратким сукњама, хаљинама, шортсевима, папучама, мајицама без рукава, мајицама на бретеле и са великим деколтеима, откривеног стомака, леђа, нечисте и неуредне косе…

 • брине се о личној хигијени и уредности, односно хигијени просторија у којима се врши образовно – васпитна дјелатност;

 • у учионицу, кабинет или други простор гдје се изводи образовно – васпитни рад улази тек по одобрењу наставника или сарадника у настави;

 • користи искључиво улаз за ученике;

 • долази у школу на вријеме, прије почетка часа, а после знака за почетак наставе буде на свом мјесту, спреман за њен почетак;

 • обавјештава одјељењског старјешину да је на боловању,  а изостанак правда искључиво љекарским оправдањем, најкасније 7 дана од дана повратка са боловања;

 • унапријед тражи сагласност одјељењског старјешине за одсуствовање са наставе због других ваншколских активности (културне, спортске…);

 • не долази ни на један час ако је на боловању;

 • дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама школе за вријеме трајања наставе, испита, као и на другим облицима образовно – васпитног рада у оквиру спортских, културних и других активности;

 • се наставницима, другим запосленима и другим одраслим лицима у школи обраћа са Ви, уз пуно уважавање и поштовање;

 • поштује личност других ученика;

 • доноси на час уџбенике, свеске и прибор потребан за реализацију наставних садржаја;

 • сам води рачуна о својим одјевним предметима, прибору и опреми, а посебно за вријеме трајања школског одмора;

 • нађене туђе ствари у школском дворишту, учионици и осталим просторијама школе одмах предаје дежурном наставнику или наставнику који је присутан на часу;

 • чува од оштећења имовину школе, односно имовину других организација за вријеме посјете или извођења дијела програма образовно – васпитног рада ван школе;

 • Да се пристојно понаша и када није у школи;

 • чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, свједочанство и друге јавне исправе које издаје школа;

 • родитељу, односно старатељу да на увид  ђачку књижицу у коју одјељењски старешина уноси обавјештења, успјех, васпитне и васпитно – дисциплинске мјере, свједочанство на крају године и друго.

Oš Sveti Sava Istočno Novo Sarajevo

Ученику је у школи забрањено да:

 • касни на час, самовољно напусти час, или другу школску активност без дозволе предметног наставника или другог запосленог који изводи школску активност;

 • за вријеме наставе нарушава ред и тишину у школској згради и школском дворишту, као и на свим другим мјестима где се изводи образовно – васпитни рад;

 • уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанијети повреде, угрозити животи ученика и запослених, односно нанијети штета имовини школе;

 • дискриминише друге ученике и остала лица на основу расне, националне, полне, вјерске и социјалне припадности;

 • пропагира дјеловање и рад секти;

 • уноси, односно користи алкохол и наркотике који могу угрозити здравље ученика у школско двориште, просторије школе, на излетима, екскурзијама, и свим осталим активностима у организацији школе;

 • употребљава непримјерене ријечи (псовке, погрдне изразе);

 • самовољно рјешава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;

 • пријети и омаловажава личност других ученика, наставника и других запослених у школи;

 • пуши, коцка се и карта  у просторијама школе;

 • конзумира сјеменке, гуму за жвакање и друге сличне производе у учионици и ходницима;

 • користи техничке и електронске направе као што су:  мобилни телефон, вокмен и друга средства комуникације и ласерску технику којом се ремети рад на часу;

 • у просторијама школе носи качкет, капу, мараму или капуљачу на глави;

 • чини неовлашћено, фотографске и тонске записе запослених и других ученика;

 • улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења;

 • задржава се у ходницима школе за вријеме часа;

 • за вријеме одмора при мијењању учионица, на степеништу и у ходницима прави гужву, буку или се гура чиме би могао да  угрози своју, али и безбједност других ученика и запослених у школи;

 • врши  преправке  података на исправама које  издаје школа

Кодекс понашања наставника

 • наставник је дужан да долази на посао 10 минута раније, а одлази по завршетку часова (уколико напушта час раније дужан је да обавјести директора и помоћника директора);

 • наставници су дужни да се придржавају прописаног распореда: редовне наставе, допунске, додатне и секције;

 • у школу наставник долази прикладно одјевен;

 • у комуникацији користити адекватан рјечник;

 • својим изгледом и понашањем увијек презентује своје занимање и школу;

 • радници школе треба међусобно да се уважавају;

 • са ученицима и родитељима не треба коментарисати рад колега;

 • личност ученика и родитеља треба поштовати, а не омаловажавати;

 • у односу са ученицима примјењивати ненасилну комуникацију. Не треба поступати са позиције ауторитета;

 • у школу је забрањено уносити оружје и оруђе;

 • забрањено је конзумирање алкохола, цигарета и наркотика у школским просторијама и школском дворишту;

 • забрањено је долазити у алкохолисаном стању у школу;

 • наставници заједно са ученицима треба да воде рачуна о школској имовини;

 • дежурни наставник је дужан да долази 15 минута прије почетка наставе и води књигу дежурства;

 • дежурни наставник је дужан да за вријеме одмора, прије и послије наставе буде у школском дворишту, а док је настава у току обилази ходнике школе;

 • приликом оцјењивања наставник узима у обзир само ниво знања, а не понашање или неке друге карактеристике ученика;

 • уредно и благовремено води школску евиденцију у домену наставника;

 • наставник не смије да искључи ученика са наставе, сем у изузетним ситуацијама (нпр. агресивно понашање, ученик под дејством алкохола и других опијата…) када га упућује у стручну службу школе, код директора или помоћника директора;

 • одјељенски старјешина је дужан да:

  • прати рад и развој ученика свог одјељења;

  • сарађује са родитељима,  наставницима, стручном службом, помоћником директора, директором…;

  • прати дежурство својих ученика на ходнику и у кухињи (уколико постоји);

  • брине о одјељењу на настави, излетима, екскурзији и јавним манифестацијама школе (школске приредбе, игранке,..);

  • редовно води Дневник рада са одјељењем, Књигу евиденције о образовно – васпитном раду и Матичну књигу;

  • да одреди термин за индивидуалан разговор са родитељима;

Уколико се наставник не придржава овог кодекса подлијеже дисциплинској одговорности.

Кодекс понашања родитеља/старатеља

 • уласком у школу поштује се  кућни ред школе и кодекс понашања;

 • поштују се термини за пријем родитеља/старатеља код одјељењског старјешине или  предметног наставника;

 • при уласку у школу предаје се лична карта на увид дежурном ученику и саопштава разлог посјете;

 • у просторије школе долази се у прикладној одјећи (непримјерено је долазити у  прекратким сукњама, хаљинама, шортсевима, папучама, мајицама без рукава, мајицама на бретеле и са великим деколтеима, откривеног стомака, леђа,… );

 • комуникација са особљем школе је примјерена, а понашање адекватно;

 • сви проблеми се решавају кроз конструктивну комуникацију међусобним уважавањем, толеранцијом и поштовањем саговорника;

 • редовним посјетама родитељским састанцима, Савјету родитеља и индивидуалним разговорима са одјељењским старјешином (најмање један пут у току месеца)  постиже се благовремено информисање  о свим дешавањима у школском животу ученика (оцјене, понашање, изостанци..);

 • не игноришу се потенцијални проблеми ученика – реагује се превентивно и благовремено;

 • у зависности од специфичности појединих проблема тражи се и прихвата помоћ надлежних служби у школи (педагог, психолог, помоћник директора, директор, секретар…);

 • одзив родитеља/старатеља на позив одјељењског старешине или Школе је обавезујући;

 • наставно особље и одјељењски старјешина обавјештавју се благовремено о свим битним чињеницама везаним за ученика (оцјене, понашање, изостанци…), као и о разлозима изостанка ученика из школе;

 • одјељењски старјешина се благовремено обавјештава у случају дужег одсуствовања ученика са наставе када се ради о болести (најкасније другог дана од дана изостанка ученика са наставе);

 • поштује се рок за правдање изостанака ученика (7 дана по повратку са боловања), а изостанци се правдају љекарским увјерењем;

 • за одсуствовање ученика са наставе због ваншколских обавеза (разна спортска и друга такмичења), у трајању  до три дана, унапријед се тражи дозвола одјељењског старјешине или Наставничког вијећа уколико ангажовање ученика траје дуже од три дана;

 • чува се школска имовина и имовина свих оних који у школи уче и раде;

 • уколико ученик начини материјалну штету током боравка у школи, родитељ/старатељ је дужан да исту надокнади;

 • дjeца у школу доносе скупоцене предмете на сопствену одговорност и одговорност родитеља/старатеља;

 • обавјештава се одјељењски старjешина сваки пут када родитељ/старатељ има сазнање о насиљу или када се примјети да се насиље дешава међу ученицима;

 • поштују се и примјењују остале обавезе садржане у правилима понашања у школи.

 

   Не заборавимо да смо сви ми модел понашања  дjеци!

bottom of page